Phong

Phong

Chuyên gia
Tôi tốt nghiệp chuyên ngành nuôi trồng thủy sản Đại Học Nông Lâm TP.HCM từ năm 2009, với tình yêu công nghệ có sẵn trong người tôi nghĩ mình phải dùng công nghệ để phát triển ngành thủy sản. Trước mắt ngành thủy sản còn quá nhiều thách thức và tôi cùng với team mình phải giải quyết.