Farmext

Trong tiếng anh Farm có nghĩa là trại nuôi và Extension là sự mở rộng kết hợp lại thành Farmext.

Farmext vừa mang ý nghĩa mở rộng và khi phát âm là Pham-mét hoặc viết gần với Next được hiểu như một bước tiến trong nông nghiệp.

Đây là ý nghĩa mà Tép Bạc lựa chọn để đặt tên cho nền tảng quản lý trại nuôi thủy sản của mình khi ra mắt phiên bản thử nghiệm vào đầu năm 2017.

Nền tảng Farmext bao gồm:

  1. Phần mềm quản lý trại nuôi thủy sản
  2. Thiết bị IoT giúp vận hành ao nuôi tự động
  3. Xây dựng cộng đồng kết nối chuỗi giá trị thủy sản bền vững

Xem thêm thông tin tại farmext.com