LocTran
LocTran
(Trần Lộc)
Nam
Hồ Chí Minh
13/11/2013
Chuyên gia:

Tiến sĩ Trần Hữu Lộc

Chuyên gia:Bệnh tôm, nuôi trồng thủy sản, vi sinh môi trường
Bằng cấp:Tiến sĩ, Đại học Arizona, Mỹ
Công tác:Aquaculture Pathology Laboratory, University of Arizona, USA; Khoa Thuỷ Sản, ĐH Nông Lâm TP.HCM
Điện thoại:1-520-312-2334(USA) - 0913 210 290(VietNam)
Email:thuuloc@email.arizona.edu; thloc@hcmuaf.edu.vn

Hoạt động gần đây

02:42 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Future of Biofloc Technology in Asia;

02:29 21/01/2014 Đã chia sẻ tài liệu Partial harvest with BFT(Biofloc), a promising system for pacific white shrimp;