Phòng bệnh trên tôm

Tác giả: THBT | Đóng góp bởi: THBT
31-05-2017 | LELINH | 427 | Báo hỏng
Biện pháp phòng bệnh trên tôm, tư vần biện pháp điều trị bệnh phân trắng, phòng bệnh đốm trắng, quản lý tảo và màu nước của ao tôm.

Bình luận: