Tép Bạc

là trung tâm thông tin và ứng dụng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Tầm nhìn

Hướng đến trở thành trung tâm dữ liệu thủy sản hàng đầu và hoàn thiện nền tảng thúc đẩy Thủy Sản đi theo hướng bền vững.

Sứ mệnh

Phát triển những công cụ thật sự hữu ích và xây dụng nền tảng liên kết chuỗi giá trị trong ngành thủy sản.