Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đ 7.000 20-11
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 đ 6.000 20-11
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 102.000 đ 4.000 20-11
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 đ 10.000 20-11
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 đ 35.000 20-11
Cá thát lát còm 45.000 đ 20-11
Cá rô tại ao 31.000 đ 1.000 20-11
Cá rô phi (tại ao) 29.000 đ -1.000 20-11
Cá điêu hồng tại ao 31.000 đ -2.000 20-11
Ếch (tại trại) 22.000 đ 1.000 20-11
Cá lóc nuôi tại ao 26.000 đ -2.000 20-11
Cá tra tại ao 21.800 đ -1.200 20-11
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đ 05-11
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 đ 05-11
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 đ 05-11
Cá thát lát còm 45.000 đ 05-11
Cá điêu hồng tại ao 33.000 đ 05-11
Cá rô phi (tại ao) 30.000 đ 05-11
Ếch (tại trại) 21.000 đ 05-11
Cá rô tại ao 30.000 đ 05-11