Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 đ 5.000 14-10
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 đ 7.000 14-10
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 đ 12.000 14-10
Tôm sú 30 con (ao) 155.000 đ -5.000 14-10
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 đ 14-10
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 đ 30-09
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 đ 30-09
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đ 30-09
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ 30-09
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 đ 30-09
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đ 24-09
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 đ 24-09
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 đ 24-09
Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ -5.000 23-09
Tôm sú 40 con (ao) 125.000 đ 5.000 23-09
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ 23-09
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 đ 23-09
Cua thịt 180.000 đ 10.000 19-09
Cua gạch 330.000 đ 10.000 19-09
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 đ 19-09