Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm càng xanh tại ao 190.000 đ 5.000 08-04
Ếch (tại trại) 35.000 đ 5.000 08-04
Cá tra tại ao 17.000 đ 500 08-04
Cá lóc nuôi tại ao 27.000 đ 2.000 08-04
Cá điêu hồng tại ao 28.000 đ 08-04
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 đ 15.000 08-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 185.000 đ 15.000 08-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đ 3.000 08-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 83.000 đ 5.000 08-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 90.000 đ 4.000 08-04
Cá điêu hồng tại ao 28.000 đ 01-04
Cá lóc nuôi tại ao 25.000 đ 01-04
Cá tra tại ao 16.500 đ 01-04
Tôm sú 30 con (ao) 135.000 đ 01-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 170.000 đ 01-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 112.000 đ 01-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 đ 01-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 86.000 đ 01-04
Cá tra 2,0 cm 700 đ -1.300 24-03
Cá tra 1,5 cm 280 đ -720 24-03