Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 74.000 đ 1.000 17-09
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 đ 17-09
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 đ 17-09
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 đ 17-09
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 đ 16-09
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 73.000 đ 16-09
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 82.000 đ -15.000 16-09
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 đ 16-09
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 đ 16-09
Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000 đ -10.000 16-09
Cá tra tại ao 17.200 đ -1.000 16-09
Cá lóc nuôi tại ao 32.000 đ 16-09
Cá rô tại ao 30.000 đ 8.000 16-09
Ếch (tại trại) 24.000 đ -1.000 16-09
Cá rô phi (tại ao) 29.000 đ 1.000 16-09
Cá điêu hồng tại ao 32.500 đ 2.500 16-09
Cá thát lát còm 45.000 đ 16-09
Tôm sú 40 con (ao) 150.000 đ 10.000 26-08
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 đ 26-08
Tôm sú loại 20 con tại ao 230.000 đ 26-08