Giá thủy sản mới cập nhật

Cá điêu hồng tại ao 34.000 đ 15-01
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 140.000 đ 15-01
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 103.000 đ 15-01
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 đ 15-01
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 đ -10.000 15-01
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 đ -10.000 15-01
Tôm sú loại 20 con tại ao 370.000 đ -10.000 15-01
Ếch (tại trại) 35.000 đ -1.000 15-01
Cá rô tại ao 30.000 đ -500 15-01
Cá lóc nuôi tại ao 27.000 đ 15-01
Cá tra tại ao 20.000 đ 500 15-01
Cá mú loại 1 con/kg 120.000 đ 9.000 14-01
Tôm hùm tại bè 1.120.000 đ -1.080.000 14-01
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 đ 14-01
Tôm sú 30 con (ao) 280.000 đ 14-01
Tôm sú loại 20 con tại ao 380.000 đ 14-01
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 140.000 đ 14-01
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 103.000 đ 14-01
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 đ 14-01
Cá thát lát còm 50.000 đ 2.000 14-01