Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm sú 40 con (ao) 110.000 đ -10.000 16-07
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ -13.000 16-07
Tôm sú loại 20 con tại ao 215.000 đ -10.000 16-07
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 đ 1.000 16-07
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 90.000 đ 16-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 đ 16-07
Cá điêu hồng tại ao 33.000 đ 7.000 16-07
Cá lóc nuôi tại ao 39.000 đ -3.000 15-07
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 112.000 đ 10-07
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 90.000 đ 10-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000 đ 10-07
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 đ 10-07
Tôm sú 30 con (ao) 173.000 đ 10-07
Tôm sú loại 20 con tại ao 225.000 đ 10-07
Cá lóc nuôi tại ao 42.000 đ 08-07
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 280.000 đ 10.000 08-07
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 đ 1.000 03-07
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 91.000 đ 1.000 03-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 87.000 đ 1.000 03-07
Cua thịt 190.000 đ -10.000 01-07