Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 đ 4.000 17-02
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 đ 2.000 17-02
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 102.000 đ 5.000 17-02
Tôm sú 40 con (ao) 153.000 đ -4.000 17-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 185.000 đ -37.000 17-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 222.000 đ 17-02
Tôm sú 40 con (ao) 157.000 đ 05-02
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 đ 50.000 05-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 246.000 đ 24.000 05-02
Ếch (tại trại) 36.000 đ 6.000 03-02
Cá lóc nuôi tại chợ 50.000 đ 03-02
Cá lóc nuôi tại ao 32.000 đ -8.000 03-02
Cá diêu hồng tại chợ 47.000 đ -3.000 03-02
Cá điêu hồng tại ao 32.000 đ 2.000 03-02
Cá tra tại ao 19.000 đ 03-02
Tôm càng xanh tại ao 195.000 đ -5.000 03-02
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đ 03-02
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 đ 03-02
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 đ 03-02
Cá tra tại ao 19.000 đ 26-12