Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đ -2.000 09-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 97.000 đ 7.000 09-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 đ 4.000 09-04
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 đ 10.000 09-04
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 đ 10.000 09-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 340.000 đ 20.000 09-04
Cá thát lát còm 45.000 đ -1.000 09-04
Cá rô tại ao 26.000 đ 1.000 09-04
Cá rô phi (tại ao) 30.000 đ 2.000 09-04
Cá điêu hồng tại ao 35.000 đ -1.000 09-04
Ếch (tại trại) 44.000 đ -1.000 09-04
Cá lóc nuôi tại ao 30.000 đ 1.000 09-04
Cá tra tại ao 22.000 đ 500 09-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 đ 05-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 đ 05-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 đ 05-04
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 đ 05-04
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 đ 05-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 đ 05-04
Tôm càng xanh tại ao 170.000 đ 5.000 05-04