Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm sú 40 con (ao) 170.000 đ 13-07
Tôm sú 30 con (ao) 190.000 đ 5.000 13-07
Tôm sú loại 20 con tại ao 205.000 đ 10.000 13-07
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 106.000 đ -12.000 13-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 85.000 đ -11.000 13-07
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 88.000 đ -16.000 13-07
Tôm càng xanh tại ao 190.000 đ 13-07
Ếch (tại trại) 33.000 đ 3.000 13-07
Cá điêu hồng tại ao 31.000 đ -7.000 13-07
Cá tra tại ao 18.000 đ 200 13-07
Cá lóc nuôi tại ao 30.500 đ -500 13-07
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 đ 02-07
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 đ 02-07
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 đ 02-07
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 đ 02-07
Tôm sú 30 con (ao) 185.000 đ 02-07
Tôm sú loại 20 con tại ao 195.000 đ 02-07
Cá rô tại ao 23.000 đ 2.000 02-07
Cá lóc nuôi tại ao 31.000 đ 02-07
Cá điêu hồng tại ao 38.000 đ 02-07