Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 đ 5.000 19-03
Cá lóc đồng 140.000 đ 10.000 19-03
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 đ 4.000 14-03
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 đ 135.000 13-03
Tôm sú 40 con (ao) 137.000 đ -83.000 09-03
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 103.000 đ 09-03
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 đ 09-03
Cá sặc rằn tại ao 50.000 đ 08-03
Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ 10.000 08-03
Cá rô tại ao 23.000 đ -2.000 08-03
Tôm thẻ Post 12 135 đ 15 05-03
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 đ 10.000 28-02
Cá tra tại ao 30.000 đ 1.000 28-02
Cá thát lát còm 63.000 đ 1.000 28-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 đ 20.000 28-02
Cá sặc rằn tại ao 50.000 đ 27-02
Cá lóc nuôi tại ao 30.000 đ 27-02
Cá lóc nuôi tại ao 36.000 đ 6.000 26-02
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 85.000 đ -5.000 26-02
Tôm sú 40 con (ao) 220.000 đ 26-02