Giá thủy sản mới cập nhật

LOẠI GIÁ/XU HƯỚNG NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000đ
10.000
10 06 2021
Tôm sú 40 con (ao) 155.000đ
5.000
10 06 2021
Tôm sú 30 con (ao) 180.000đ
10.000
10 06 2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000đ
6.000
10 06 2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000đ
11.000
10 06 2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 109.000đ
4.000
10 06 2021
Cá lóc nuôi tại ao 36.000đ
3.000
10 06 2021
Cá rô tại ao 23.000đ
10 06 2021
Cá rô phi (tại ao) 28.000đ
1.000
10 06 2021
Cá điêu hồng tại ao 34.000đ
-500
10 06 2021
Ếch (tại trại) 24.000đ
-9.000
10 06 2021
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 70.000đ
10.000
10 06 2021
Cá thát lát còm 40.500đ
500
10 06 2021
Cá tra tại ao 20.500đ
500
10 06 2021
Cua thịt 300.000đ
-50.000
07 06 2021
Cua gạch 350.000đ
-450.000
07 06 2021
Ếch (tại trại) 33.000đ
1.000
04 06 2021
Cá thát lát còm 40.000đ
-2.500
04 06 2021
Cá rô tại ao 23.000đ
1.000
04 06 2021
Cá lóc nuôi tại ao 33.000đ
-1.000
04 06 2021