Giá thủy sản mới cập nhật

Cá thát lát còm 50.000 đ -20.000 17-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 đ -5.000 17-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 đ -2.000 17-04
Tôm sú 40 con (ao) 125.000 đ 16-04
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ 16-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 đ 16-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 101.000 đ 16-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 đ 16-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 138.000 đ 16-04
Cá điêu hồng tại ao 28.000 đ -7.000 10-04
Cá lóc nuôi tại ao 34.000 đ 1.000 08-04
Cá tra tại ao 24.000 đ 1.000 08-04
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 139.000 đ 1.000 08-04
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 102.000 đ 1.000 08-04
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 đ 08-04
Tôm sú 40 con (ao) 125.000 đ 08-04
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ 08-04
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 đ 08-04
Cá rô tại ao 29.000 đ -2.000 04-04
Cá lóc nuôi tại ao 33.000 đ 02-04