!

Khả quan từ nguồn vốn khoa học công nghệ

Tác giả: Đài truyền hình Cà Mau | Đóng góp bởi: Han_Lam
27-12-2015 | Han_Lam | 1360 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Góp phần nâng cao vị trí xã hội về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình luận