Duy

Duy

Cộng tác viên
Đang là sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản tại đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và có một niềm đam mê lớn đối với ngành thủy sản.