Đặng An

Đặng An

Điện thoại : 0919 965 27

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Đặng An

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) 113.000 /con 12-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 /kg 06-12-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 12-01-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 30-01-2023