Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá lăng nha (Mystus nemurus - Valenciennes, 1839).

Tác giả:

Phan Thị Xuân Nguyên, 2011

Ngày đăng: 11-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá lăng nha (Mystus nemurus - Valenciennes, 1839).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
swf 1MB | 1351 | 25 | sutu86


Nghiên cứu ảnh hưỏng của các độ mặn khác nhau lện sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Lăng Nha (Mystus nemurus - Valenciennes, 1839) nhằm xác định ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau đến sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá Lăng Nha. Thí nghiệm được bố trí gồm 6 nghiệm thức Với các độ mặn khác nhau gồm: Nghiệm thức đối chứng, 3 ‰, 5‰, 7‰, 9‰, 11‰ mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với mật độ 40 con/bể (25 Lít/bể) có bố trí sục khí. Mực nước trong bể 80% (khoảng 20 Lít).

Kết quả sau 50 ngày nuôi tỷ lệ sống của nghiệm thức đối chứng cao nhất 92,6±l,44%, thấp nhất là nghiệm thức 9‰ có tỷ lệ s ống 38,8±l,8%, nghiệm thức ll‰ cá chết sau 20 ngày.

Khối lượng tmng bình của cá ở nghiệm thức đối chứng cao nhất (4,75±0,18g), khối lượng của ca ở nghiệm thức 9‰ nhỏ nhất (2,42±0,05 g).

Tăng trưỏng về chiều dài của cá ở nghiệm thức đối chứng cao nhất 7,85±0,04 cm, cá ở nghiệm thức 9‰ thấp nhất 6,58±0,02cm.

Hệ số thức ăn của cá ở nghiệm thức đối chứng thấp nhất l,22±0,02, cá ở nghiệm thức 9‰ là 1,18±0,01.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm