Ảnh hưởng của hoạt chất Cypermethrin (25EC) lên một số chỉ tiêu huyết học cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).

Tác giả:

Lý Ngọc Trân, 2011.

Ngày đăng: 16-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của hoạt chất Cypermethrin (25EC) lên một số chỉ tiêu huyết học cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.728MB | 1072 | 19 | sutu86

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 8/2010 – 05/2011 tại khoa Thủy Sản  Trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức 0 ppm (0% LC50-96h đối chứng), 0,072 ppm (LC50-96h) và 0,036 ppm (50% LC50-96h), mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần. Thời gian thu mẫu 0h, 3h, 6h, 9h, 12h, 24h, 48h,72h, 96h.

Giá trị LC50-96 giờ của Cypermethrin đối với cá tra của thí nghiệm này là 0,072 mg/L. Số lượng hồng cầu ở nghiệm thức 0,072 mg/L và 0,036 mg/L  cho thấy sau khi cá tiếp xúc thuốc cypermethrin có xu hướng giảm ở nồng độ thuốc 0,072 mg/L giảm từ 2,09 triệu tế bào/ mm3 xuống 1,783 triệu tế bào/mm3 (giảm 29,52%) và 0,036 mg/L giảm từ 2,09 triệu tế bào/mm3 xuống 1,783 triệu tế bào/mm3 (giảm 14,68%), khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05), ở thời điểm 6h và 9h nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (P>0,05). Sau 3 giờ, bạch cầu của cá ở 2 nghiệm thức có thuốc đều bị giảm. Sau 96 giờ số lượng bạch cầu ở 2 nghiệm thức 0,072 mg/L và 0,036 mg/L dần dần phục hồi và không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng.

Hàm lượng huyết sắc tố, tỷ lệ huyết cầu cá nhiễm cypermethrin có xu hướng giảm trong suốt thời gian thí nghiệm. Thể tích hồng cầu (MCV) ở 2 nghiệm thức nồng độ thuốc (0,072 mg/l và 0,036 mg/l) có xu hướng tăng lên khi cá tiếp xúc với thuốc sau 3 giờ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (P<0,05). Khối lượng trung bình của huyết sắc tố trong hồng cầu (MCH), nồng độ huyết sắc tố trong hồng cầu (MCHC) có xu hướng giảm khác biệt so với đối chứng qua các lần thu mẫu.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm