Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Diazan 60 EC lên cường độ hô hấp và sinh trưởng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Tác giả:

Dương Cao, 2009.

Ngày đăng: 01-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Diazan 60 EC lên cường độ hô hấp và sinh trưởng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.91MB | 1640 | 9 | sutu86

Thí nghiệm ảnh hưỏng của thuốc trừ sâu Diazan 60EC lên cường độ hô hấp và sinh truởng của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) được thực hiện với 4 nghiệm thức có nồng độ thuốc lần lứọt là: 6,1 μl/L, 61 μl/L, 152,5 μl/L, 305 μl/L và nghiệm thức đối chứng. Tôm được thu từ các ao nuôi, có khối lượng từ 5 - 10g/con và được trữ trong bể 1m3 hai tuần trước khi tiến hành thí nghiệm. Kết quả xác định độ tiêu hao oxy của tôm trong môi trường nhiễm Diazan, cho thấy ở nghiệm thức đối chứng có kết quả 304.55 ± 16,2 mgO2/kg/giờ các hơn so với các nghiệm thức có nồng độ thuốc 6,1 μl/Lvà 61 μl/L ít thuốc nhưng lại thấp hơn so với nghiệm thức 152,5 μl/L và 305 μl/L là hai nghiệm thức có nồng độ thuốc cao. Tuy nhiên, chỉ có nghiệm thức 61 μl/L cho kết quả 275,26 ± 11,92 mgO2/kg/giờ thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại.

Tỉ lệ sống của tôm giảm ở hầu hết các nghiệm thức sau các lần tiếp xúc với thuốc tỷ lệ sống tăng ở nghiệm thức 6,1 μl/L so với đối chứng (p > 0,05), sau đó giảm dần ở các nghiệm thức có nồng độ thuốc cao. Thấp nhất là ở nghiệm thức 305 μl/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với đối chứng.

Ẩm độ trong thịt tôm ít có sự chênh lệch giữa các nghiệm thức nhưng hàm lượng đạm trong thịt tôm lại có sự khác biệt thấp nhất là ở nghiệm thức 61 μl/L 21,3% và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p < 0,05). Tốc độ tăng trưởng của tôm ở nghiệm thức 6,1 μl/L là 0,652 ± 0,035% cao hơn so với các nghiệm thức khác nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với đối chứng. Tăng trưởng ở nghiệm thức 305 μlm là 0,39 ± 0,072% thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p < 0,05).

Kết quả này cho thấy, tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ít bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu Diazan 60EC với nồng độ ≤ 6,1 μm trong thời gian ngắn.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm