Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Kinalux 25EC lên ChE và tăng trưởng của cá rô phi (Oreochromis niloticus).

Tác giả:

Dương Minh Vũ, 2011.

Ngày đăng: 04-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Kinalux 25EC lên ChE và tăng trưởng của cá rô phi (Oreochromis niloticus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.664MB | 1784 | 12 | sutu86

Cá rô phi (Oreochromis niloticus) là một trong những loài được thả nuôi phổ biến ở nước ta trong nhiều thủy vực và cũng là đối tượng được nuôi nhiều trong các mô hình canh tác trên ruộng lúa. Thuốc trừ sâu được sử dụng để phòng và trừ sâu rầy cho lúa là một hiện pháp kỹ thuật phổ biến đế nâng cao hiệu quả sản xuất. Thuốc trừ sâu vào môi trường nước là một trong những mối nguy có thế ảnh huởng đến cả thả nuôi. Thuốc trừ sâu Kinalux 25EC chứa hoạt chất quinalphos là một trong những loại được sử dụng phổ biến trên lúa hiện nay.

Nghiên cứu này được tiến hanh để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thuốc lên cá rô phi. Thí nghiệm được bố trí ở bốn mức nồng độ gồm 0,08 mg/L (10% LC50-96 giờ); 0,42 mg/L (50% LC50-96 giờ); 0,63 mg/L (75% LC50-96 giờ); 0,84mg/L (l00% LC50-96 giờ) và nghiệm thức đối chứng (không có thuốc). Ở  cá sắp chết thì hoạt tính men cholinesterase (ChE) Ở não bị ức chế từ 80,7% đến 90,9% và cơ bị ức chế từ 56,1% đến 86,7%. Thí nghiệm tăng trưởng được thưc hiện ở bốn mức nồng độ là 0,08; 0,17; 0,34 và 0,50 mg/L, tăng trong trung bình trên ngày (DWG) và tỷ lệ sống của cá giảm theo sự gia tăng của nồng độ thuốc và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p<0,05). Hệ số chuyến hoá thức ăn (FCR) đạt cao nhất ở nồng độ 0,50 mg/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt chất quinalphos độc đối với cá rô phi và ảnh hưởng đên sự phát triển của cá khi tiếp xúc với nồng độ thấp.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm