Ảnh hưỏng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống Cá Chạch Sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống

Tác giả:

Nguyễn Quang Đạt và ctv, 2011

Ngày đăng: 27-10-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưỏng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống Cá Chạch Sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.33MB | 1029 | 35 | ltxuyen2010
Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ương khác nhau đến  tốc độ  tăng  trưởng và  tỷ  lệ sống của cá chạch sông (Mastacembelus armatus) ương từ cỡ cá 30 ngày tuổi đến 150 ngày tuổi được thực hiện làm 2 giai đoạn tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc. Thí nghiệm 1, cá được ương lên cỡ 60 ngày tuổi với 3 mật độ: 200, 400, 600 con/m2  (ký hiệu MĐ1, MĐ2, MĐ3) , với thức ăn sử dụng là trùn chỉ. Thí nghiệm 2 cá được ương từ 60 ngày tuổi lên 150 ngày tuổi với 3 mật độ 50, 100, 150 con/m2 (MĐ4, MĐ5, MĐ6) với thức ăn sử dụng kết hợp giun quế và cá tạp. Kết quả cá ương ở mật độ MĐ1, MĐ2, MĐ3 cho khối  lượng trung bình khi khu hoạch tương ứng với các giá trị 1,56g; 1,41g; 1,26g và tỷ lệ sống tương ứng 90%; 86,9%; 83,3%. Sự sai khác về khối lượng cá khi thu hoạch giữa 3 mật độ ương có ý nghĩa thống kê (P<0,05), trong đó MĐ1 cho kết quả cao nhất. MĐ4, MĐ5, MĐ6 cho khối lượng cá khi thu hoạch tương ứng là 5,91g, 6,31g, 5,44g và tỷ lệ sống tương ứng 95,3%, 95,0%, 87,8%. Giữa MĐ4 và MĐ5 không có sự sai khác về khối  lượng khi  thu hoạch  (P>0,05),  tuy nhiên hai mật độ ương này có sự sai khác rõ rệt so với MĐ6 (P<0,05), kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất ở MĐ5. Như vậy, bên cạnh thức ăn, mật độ có tác động đáng kể đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông ương trong bể giai đoạn từ 30 đến 150 ngày tuổi.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm