Ảnh hưởng độ mặn đến khả năng sinh sản của Cá Rô Phi Vằn chọn giống trong môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticuss)

Tác giả:

Lê Minh Toán và ctv, 2012

Ngày đăng: 02-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng độ mặn đến khả năng sinh sản của Cá Rô Phi Vằn chọn giống trong môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticuss)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.35MB | 783 | 22 | ltxuyen2010
Thí  nghiệm  được  thực  hiện  để  đánh  giá  ảnh  hưởng  của  độ mặn đến  khả  năng sinh  sản  của  cá  rô  phi  vằn (Oreochromis niloticus) chọn giống nước lợ mặn nhằm xác định độ mặn cho cá rô phi vằn chọn giống sinh sản trong điều kiện nước lợ. Cá rô phi bố mẹ  thế hệ  thứ 3 đã gắn PIT-tag được bố  trí sinh sản  trong hệ  thống bể composit chứa nước lợ tương ứng với 3 khoảng độ mặn khác nhau 4 - 5‰, 8 - 10‰ và 14 - 16‰, tỷ lệ cá đực: cá cái là 1:2, mỗi công thức được  lặp  lại 3. Kết quả cho thấy tỷ lệ đẻ cá cái sinh sản  tương ứng với độ mặn 4  - 5‰  là 26,2   ±  4,64%; 8 - 10‰ là 17,86  ±  11,21% và 14 - 16‰ là 6,88 ± 6,57%. Số lượng trứng mỗi công thức thu được sau 7 lần thu ở 3 ngưỡng độ mặn tương ứng là 5.229 ± 1280a  quả, 2.721 ± 1.559 quả trứng và 923 ± 706 quả trứng. Sức sinh sản tương đối 3 ngưỡng độ mặn 4 - 5‰, 8 - 10‰ và 14 - 16‰ tương ứng là 4,3 ± 0,63 quả trứng/gam cá cái/lần đẻ, 3,36 ± 0,67 quả trứng/gam cá cái/lần đẻ và 1,7 ± 1,27 quả trứng/gam cá cái/lần đẻ. Sức sinh sản tuyệt đối của cá rô phi cái ở độ mặn 4 - 5‰ là 829 ± 122,9 quả trứng/cá thể/lần đẻ, ở độ mặn 8 - 10‰ là 678 ± 135,7, và ở độ mặn 14 - 16‰ là 403 ± 154,5 quả trứng/cá cái/lần đẻ. Ở độ mặn 4 - 5‰, tần suất đẻ của cá cái là 22,3 ± 2,23 ngày, ở độ mặn 8 - 10‰ là 24,9 ± 3,7 ngày và độ mặn 14 - 16‰ là 25,7± 2,59 ngày. Không có sự khác biệt về thời gian giữa hai lần sinh sản của cá cái khi nuôi ở 3 độ mặn  thí nghiệm, dao động  trong khoảng 3  - 4  tuần/lần sinh sản. Như vậy, ở ngưỡng độ mặn 4 - 5‰ cá rô phi vằn chọn giống trong điều kiện nước lợ sinh sản tốt nhất, sau đó đến ngưỡng độ mặn 8 - 10‰. Việc sinh sản cá rô phi vằn chọn giống trong điều kiện độ mặn dưới ngưỡng 8 - 10‰ có ý nghĩa thực tiễn cao. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm