Hiệu quả các hình thức nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại vịnh Bái Tử Long

Tác giả:

Cao Trường Giang và Lê Xân

Ngày đăng: 09-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Hiệu quả các hình thức nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại vịnh Bái Tử Long
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 1011 | 21 | ltxuyen2010
Qua 10 tháng nuôi thương phẩm hàu (Crassostrea gigas) tại vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) với 3 hình thức nuôi: (nuôi dây, nuôi khay và nuôi túi). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở hình thức nuôi dây, chiều dài đạt 63,9 ± 0,80 mm, (sinh trưởng trung bình 5 ± 0,66mm/tháng); chiều cao: 106 ± 2,29mm (8,3 ± 1,08 mm/tháng); khối lượng thân: 107 ± 1,72 g (10,4 ± 1,49 /tháng), độ béo: 24,2 ± 0,31% và tỷ lệ sống đạt 72,5 ± 1,54%; Hình thức nuôi khay: chiều dài: 63,2 ± 1,08 mm (4,9 ± 0,78 mm/tháng); chiều cao: 101,8 ± 1,26 mm (8 ± 0,92 mm/tháng); khối lượng thân: 100,4 ± 1,31 g (9,7 ± 2,54 g/tháng), độ béo: 24,3 ± 0,85%, tỷ lệ sống: 72,5 ± 1,54%. Hình thức nuôi túi, chiều dài: 58 ± 1,38 mm (4,4 ± 0,76 mm/tháng), chiều cao: 92,5 ± 1,04 mm (7,1 ± 1,20 mm/tháng), khối lượng: 86,2 ± 0,73 g (8,5 ± 1,81 g/tháng). độ béo: 23,9 ± 0,60% và tỷ lệ sống: 61,3 ± 1,40%. Kết quả trên cho thấy hình thức nuôi dây và nuôi khay cho kết quả tăng trưởng kích thước vỏ, khối lượng thân và tỷ lệ sống đạt cao hơn hình thức nuôi túi (P<0,05). 
 
After 10 months of grow-out  culture of Pacific oyster  (Crassostrea gigas)  in Bai Tu Long Bay (Quang Ninh) with three forms: strings, trays and culturing bags with the results as follows: oysters cultured in  strings reached 63.9 ± 0.80mm in  shell length,  106 ± 2.29mm in  shell  height (8.3 ± 1.08mm/month); 107 ± 1.72gr in body weight (10.4 ± 1.49gr/month), fatting rate of  24.2 ± 0.31% with survival rate of  72.5 ± 1.54%; cultured in trays: the oyster reached average size of  63.2 ± 1.08mm in length (4.9 ± 0.78mm/month in average); 101.8 ± 1.26mm in height (8 ± 0.92mm/month in average); 100.4 ± 1.31gr in body weight (9.7 ± 2.54gr/month), fatting rate of  24.3 ± 0.85% with survival rate of  72.5 ± 1.54%; cultured in bags: 58 ± 1.38mm in length (4.4 ± 0.76mm/month in average), 92.5 ± 1.04mm in height (7.1 ± 1.20mm/month in average), 86.2 ± 0.73g in body weight (8.5 ± 1.81g/month in average), fatting rate of 23.9 ± 0.60%,  with survival rate of  61.3 ± 1.40%.  The above results showed that the growth and survival rate of oysters cultured in strings and trays have been significantly higher than those in bag cultured type (P<0.05).

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm