Xác định mật độ và tần số cho ăn trong ương cá lăng nha (Mystus wyckioides) từ 3 đến 30 ngày tuổi

Tác giả:

Ngô Văn Ngọc và ctv, 2011

Ngày đăng: 10-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xác định mật độ và tần số cho ăn trong ương cá lăng nha (<i>Mystus wyckioides</i>) từ 3 đến 30 ngày tuổi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.35MB | 1170 | 16 | ltxuyen2010
A study was conducted at Experimental Farm for Aquaculture, Nong Lam University in HCM City to determine nursing density and feeding rate for young red tailed catfish (Mystus wyckioides) at 3 to 30 days old stage. The study was replicated 4 times at the different time and there were 3 lots per treatment at the same time (3 replicates per treatment). The results of the study showed that: The growth of young fish of treatments fed 5 times per day was better than that of fish fed 4 times per day. When nursing with density of 4 fry per litter, the growth was better than that of nursing with density of 5 fry per litter. When nursing with density of 4 fry per litter and feeding of 5 times per day, the growth was the best (3.83 ± 0.05 cm; 0.56 ± 0.02 g). Nursing density and feeding rate did not impacted on survival rate and coefficient of variation of young red tailed cat fish.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm