Thử nghiệm khả năng thích nghi nồng độ muối của cá tra nghệ (Pangasius kunyit)

Tác giả:

Vương Học Vinh và ctv, 2011

Ngày đăng: 12-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thử nghiệm khả năng thích nghi nồng độ muối của cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1MB | 859 | 17 | ltxuyen2010
Đề tài “Thử nghiệm khả năng thích nghi nồng độ muối của cá tra nghệ (Pangasius kunyit)” được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10/2011, với mục tiêu đánh giá khả năng thích nghi độ mặn ở giai đoạn ương cá bột và nuôi cá giống. Nội dung nghiên cứu của đề tài được thực hiện trong 3 thí nghiệm; cá được ương, nuôi trong bể composite thể tích 0,5 m3. Thí nghiệm thứ nhất, ương cá bột đến 30 ngày tuổi, thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 3 nghiệm thức 0, 3 và 6‰ với 4 lần lập lại. Kết quả phân tích thống kê ở giai đoạn này cho thấy tăng trưởng khối lượng không có khác biệt (p > 0,05) nhưng có sự khác biệt ở tỉ lệ sống nghiệm thức 0‰ có tỉ lệ sống thấp (29,56 ± 8,6%) các nghiệm thức 3‰ và 6‰ có tỉ lệ sống cao (64,63% và 69,94%). Thí nghiệm thứ hai, nuôi cá từ 30 đến 60 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 5 nghiệm thức 0, 3, 6, 9 và 12‰ với 3 lần lập lại; ở giai đoạn này tăng trưởng khối lượng cao nhất ở nghiệm thức 6 %o . Về tỉ lệ sống có sự khác biệt giữa nước ngọt và lợ; nghiệm thức 0‰ có tỉ lệ sống thấp (60,33 ± 23,71%) và nghiệm thức 6‰ có tỉ lệ sống cao nhất 100%. Thí nghiệm thứ ba: Khảo sát khả năng thích nghi về độ mặn được chọn ngẫu nhiên 100 cá giống 30 ngày tuổi từ nghiệm thức 6‰ ở thí nghiệm thứ nhất; môi trường nước nuôi cá được nâng độ mặn đến 27‰ (mỗi ngày nâng 2‰). Kết quả của thí nghiệm ở 60 ngày tuổi cá vẫn sống và tăng trưởng; tỉ lệ sống đạt 98%, khối lượng cá đạt (6,56 ± 1,68g). Từ kết quả nghiên cứu có thể kết luận cá tra nghệ là một loài cá rộng muối và triển vọng ương, nuôi giống cá tra nghệ ở vùng nước lợ, mặn rất khả quan.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm