Thành phần sinh hóa của cá ngựa đen (Hippocampus kuda) và tác dụng kích thích sinh tinh ở chuột bạch

Tác giả:

Hoàng Tùng và ctv, 2011

Ngày đăng: 30-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thành phần sinh hóa của cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>) và tác dụng kích thích sinh tinh ở chuột bạch
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.36MB | 911 | 14 | ltxuyen2010
This  current  research  compares  the  biochemical  composition  of  the  black  seahorse (Hippocampus kuda) processed by three different methods: freeze-dried, oven-dried at 40oC and  soaked  in  45º  rice  whisky.  Also,  it  evaluates  the  effects  of  using  seahorse  powder  or seahorse  wine  on  both  quality  and  quantity  of  sperm  of  the  Swiss  mouse  (Mus musculusdomesticus).  Results  showed  that  the  total  amount of  amino  acids  was  four  folds higher (P<0.05) in freeze-dried seahorse compared with those dried at 40oC or soaked in 45º rice  whisky  for  two  days.  Significant  changes  of  some  amino  acids  and  fatty  acids  were recorded in the seahorses soaked in 45º rice whisky. Feeding male mouse daily with 400 mg of seahorse powder or 0.05 ml of seahorse wine for 10 continuous days significantly increased both sperm density and number of active sperms (P<0.05). Seahorse wine was found much more  effective  than  seahorse  powder  regarding  stimulating  sperm  production.  It  is recommended that more works should be done on changes of the biochemical composition of seahorses soaked in rice whisky, which may shed the light on pharmaceutical properties of the black seahorse. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm