Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu giống tam bội Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg,1793)

Tác giả:

Đoàn Trần Tấn Đào và ctv, 2013

Ngày đăng: 28-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu giống tam bội Thái Bình Dương (<i>Crassostrea gigas</i> Thunberg,1793)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 1447 | 18 | ltxuyen2010
In this study, four salinities 15, 20, 25, 30‰ were experimented in order to identify a suitable salinity for rearing triploid Pacific oyster from the stages of fry to fingerling. Results showed that absolute growth rate and relative growth rate of the oyster reared at the saliniy of 25‰ (0,590 ± 0,027 mm/ind./day and 29,50 ± 3,33%) significantly higher than those of the salinity 20‰ (0,463 ± 0,024 mm/ind./day and 24,33 ± 4,25%) and the lowest of 15‰ (0,312 ± 0,031 mm/ind./day  and  19,34  ±  3,00%),  30‰  (0,307  ±  0,036  mm/ind./day  19,01  ±  4,77%)  (p< 0.05).  However,  there  were  no  significant  differences  about  these  parameters  within  the salinities of 15 and 30‰ (p > 0.05). There was no significant difference about survival rate between the salinity treatments (p > 0.05). From the results of this study, it can be suggested that  the  appropriate  salinity  for  rearing  the  triploid  Pacific  oyster  from  the  stage  of  fry  to fingerling was 25‰ in order to optimize the growth and survival rate. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm