Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ thả tới hiệu quả ương cá bống tượng từ giai đoạn hương lên giống

Tác giả:

Lê Thị Như Huỳnh

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ thả tới hiệu quả ương cá bống tượng từ giai đoạn hương lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 3.7MB | 2073 | 105 | nhloc

Thí nghiệm thứ nhất được bố trí với 03 nghiệm thức thức ăn khác nhau: trùn chỉ, trùn chỉ kết hợp với cá tạp và cá tạp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần với mật độ là 500 con/m2, thời gian ương là 04 tuần và khối lượng cá trung bình ban đầu là 0,48g. Kết quả cho thấy, các yếu tố môi trường: Nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hòa tan giữa các nghiệm thức không có sự thay đổi lớn và nằm trong phạm vi cho phép. Ở nghiệm thức cho cá ăn hoàn toàn trùn chỉ có tốc độ tăng trưởng cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với 02 nghiệm thức còn lại và khối lượng cá đạt 0,88 g, kế đến là nghiệm thức cá tạp và trùn chỉ 0,82 g và thấp nhất là nghiệm thức cá tạp 0,69 g. Tỷ lệ sống của cá bống tượng ở nghiệm thức sử dụng thức ăn trùn chỉ cao nhất ( 93,9%) kết quả này khác biệt không có ý nghĩa thống kê( p > 0,05) so với nghiệm thức cho ăn kết hợp trùn chỉ và cá tạp, tuy nhiên khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm thức cho cá ăn hoàn toàn cá tạp.

Thí nghiệm thứ hai được bố trí với các mật độ khác nhau (250, 500, 750 con/m2). Mỗi nghiệm thức với 03 lần lặp lại với thức ăn sử dụng là trùn chỉ, thời gian bố trí 06 tuần. Kết quả ở mật độ 250 con/m2 cho tốc độ tăng trưởng cao nhất (1,97 %/ngày) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) với nghiệm thức có mật độ 500 con/m2. Tuy nhiên lại khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức 750 con/m2. Tỷ lệ sống của cá ở  nghiệm thức mật độ 250 con/m2 cao nhất (91,1%), kế đến là mật độ 500 con/m2 (89,4%) và cuối cùng là nghiệm thức 750 con/m2 cho tỷ lệ sống thấp nhất. Tuy nhiên sự khác biệt tỷ lệ sống của cá giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê (p> 0,05).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm