So sánh hiệu quả sản xuất của các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng theo qui trình Biofloc

Tác giả:

Lê Hoàng Khanh

Ngày đăng: 21-05-2017
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
So sánh hiệu quả sản xuất của các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng theo qui trình Biofloc
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.1MB | 2236 | 160 | nhloc

Đề tài được thực hiện tại trại thực nghiệm Khoa Sinh học ứng dụng – Đại học Tây Đô. Thời gian thí nghiệm 63 ngày, mật độ thả nuôi 100 con/m3 ở độ mặn 15‰, trong đó gồm có các hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng có bổ sung bột gạo (dạng ủ và dạng không ủ). Ngoài ra so sánh giữa việc ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước với hệ thống tuần hoàn có rút cặn so với hệ thống nuôi truyền thống.

Qua thí nghiệm kết quả cho thấy ở hệ thống bổ sung bột gạo dạng ủ kết hợp với hệ thống tuần hoàn nước (BG_TH) có tỷ lệ sống cao nhất 67,3% kế đó là hệ thống nuôi tôm có bổ sung bột gạo dạng ủ (BG_U) có tỷ lệ sống 51,3%, hệ thống nuôi tôm bổ sung bột gạo không ủ (BG_0U) là 50%, hệ thống bổ sung bột gạo dạng ủ kết hợp với hệ thống tuần hoàn nước có rút cặn (BG_TH_R) là 47%, tỷ lệ sống thấp nhất ở hệ thống nuôi truyền thống (ĐC) là 43,3%. Ngoài nghiệm thức BG_TH còn có tăng trưởng khối lượng cao nhất (11,9g). Và ở nghiệm thức ĐC có tăng trưởng khối lượng thấp nhất (5,38g). Năng suất đạt được của các nghiệm thức là BG_TH (842 g/m3), BG_TH_R (525 g/m3), BG_U (504 g/m3), BG_0U (435 g/m3), ĐC (264 g/m3). Trong đó ở nghiệm thức BG_TH năng suất cao khoảng 3,2 lần so với ĐC, và 1,66 lần với các nghiệm thức chỉ bộ sung bột gạo và 1,5 lần so với nghiệm thức bổ sung bột gạo kết hợp với tuần hoàn nước (rút cặn).

Từ những kết quả thí nghiệm, nghiệm thức BG_TH ứng dụng quy trình biofloc vào hệ thống nuôi tôm thẻ là có hiệu quả nhất (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
Nghiệm thức cho thấy tôm có tốc độ tăng trưởng khối lượng và tỷ lệ sống cao, mang lại năng suất nuôi cao nhất.

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm