Ảnh hưởng của hàm lượng lipid thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain)từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1

Tác giả:

Lâm Tâm Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh , Trần Thị Thanh Hiền

Ngày đăng: 20-09-2019
Đóng góp bởi: Trường đại học Bạc Liêu và Trường đại học Cần Thơ
Ảnh hưởng của hàm lượng lipid thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain)từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 1470 | 60 | LELINH

Ảnh hưởng của hàm lượng lipid thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain)từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1 thực hiện trong 2 giai đoạn ương. Trong giai đoạn zoea 3 đến megalop, cua được nuôi trong hệ thống bể composite 120 l, độ mặn 30‰ và mật độ 50 con/l. Giai đoạn từ megalop đến cua 1, cua được nuôi trong bể nhựa 50 l, độ mặn 26‰ và mật độ nuôi 10 con/l. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protein (53%) nhưng với các mức lipid tăng dần từ 6%, 8%, 10%, 12% đến 14%. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong suốt thời gian ương nuôi. Kết quả cho thấy chỉ số biến thái của ấu trùng zoea 3 sang zoea 5 dao động trong khoảng 4,58-4,96 và tỉ lệ sống đến giai đoạn megalop đạt từ 5,45% đến 7,40%, trong đó nghiệm thức 12% lipid đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tương tự, từ giai đoạn megalop đến cua 1, tỉ lệ sống, khối lượng cua 1 và chiều rộng mai lớn nhất thu được ở nghiệm thức 12% lipid. Từ kết quả này có thể kết luận rằng thức ăn phối chế có hàm lượng lipid 12% được xem là thích hợp nhất cho ấu trùng cua biển từ zoea 3 đến cua 1.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(11): 957-966 www.vnua.edu.vn

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm