Ảnh hưởng của phương pháp thuần hoá lên tỉ lệ sống, điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Huỳnh Trung Hiếu, 2009

Ngày đăng: 10-06-2012
Đóng góp bởi: bakhanh, ltxuyen2010 edit
Ảnh hưởng của phương pháp thuần hoá lên tỉ lệ sống, điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.8MB | 2325 | 124 | bakhanh
Tôm  sú  (Penaeus  monodon)  trọng  lượng  trung  bình  6,37±1,02g được thuần dưỡng một tuần tại cùng một độ mặn của trang trại nuôi khi chuyển về để tránh tôm bị sốc do đánh bắt và vận chuyển. Tôm được bố trí vào các nghiệm thức theo 2 phương pháp thuần hóa: giảm độ mặn 2, 4, 8 và 16 ppt, và tăng độ mặn 2, 4, 8 và 16 ppt, nghiệm thức đối chứng có độ mặn 16 ppt. Các thời điểm thu mẩu được thực hiện tại 0, 0.25, 3, 7 và 14 ngày sau khi thuần hóa.
 
Áp suất thẩm thấu (ASTT) của tôm 3 ngày sau khi thuần hóa đã ổn định, giá trị ASTT ở các nghiệm thức giảm 2, 4, 8 ppt và đối chứng (16 ppt) khác biệt  không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Ở các nghiệm thức được thuần hoá theo phương pháp tăng thì chỉ có nghiệm thức tăng 2 ppt không sai khác với nghiệm thức đối chứng, còn các nghiệm thức tăng 4 ppt, 8 ppt, 16 ppt có sự sai khác với hai nghiệm thức đối chứng và tăng 2 ppt. Vào thời điểm 6 giờ quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu đã diễn ra và giá trị ASTT sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với thời điểm 0 giờ bố trí thí nghiệm. Quá trình điều hòa các ion Cl-, Na+ trong cơ thể tôm xảy ra cũng giống như đối với áp suất thẩm thấu. Điểm đẳng trương được tìm thấy ở khoảng độ mặn 20 ‰.  
 
Riêng đối với ion K+ thì ở các nghiệm thức của phương pháp giảm 2, 4,8 và 16 ppt và tăng 2, 4 ,8, 16 ppt có sự chênh lệch không theo qui luật rõ ràng, giá trị ion K +  dao động trong khoảng 6,6 đến 10,4 mM ở phương pháp thuần hóa giảm và trong khoảng 7,6 đến 12,1 mM ở phương pháp thuần hóa tăng tại các thời điển thu mẩu trong vòng 14 ngày. 
 
Sau 14 ngày bố trí thì tỉ lệ sống các nghiệm thức ở phương pháp thuần hóa giảm 2, 4, 8 ppt và phương pháp tăng 2, 4, 8 và 16 ppt  và đối chứng 16 ppt không có sự chênh lệch lớn và dao động từ 82,5-91,7 %, tuy nhiên khi thuần hoá đột ngột giảm 16 ppt so với nghiệm thức đối chứng (16ppt) thì tôm bắt đầu chết lúc 3 giờ và chết hết sau 4 giờ. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm