Ảnh hưởng của diện tích và thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Trê lai (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus).

Tác giả:

Trần Thị Kim Son, 2012.

Ngày đăng: 11-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của diện tích và thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Trê lai (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.165MB | 918 | 46 | sutu86

Thí nghiệm này nhằm góp phần tìm ra diện tích ương thích hợp và việc sử dụng thức ăn nhân tạo trong giai đoan đầu của cá trê vàng lai. Đề tài được thực hiện với 2 thí nghiệm và thời gian thí nghiệm là 30 ngày.

Thí nghiệm l (TNl) là ảnh hưởng của diện tích đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá ương được thực hiện với 2 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, với nghiệm thức l (NT1) là 0,5 m2 và nghiệm thức 2 (NT2) là l,5m2. Cho kết quả tăng trưỏng tmng bình về trọng lượng và chiều dài sau 30 ương ở NTl là 0,90g/con và 5,72cm/con. Còn ở NT2 là l,l8g/con và 6,l7cm/con và khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 NT.

Thí nghiệm 2 (TN2) nhằm tìm hiểu thêm sự ảnh hưỏng của thức ăn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng cá ương cũng được thực hiện với 2 nghiệm thức mỗi nghiệm thức cũng được lập lại 3 lần. NTl cho ăn 3 loại thức ăn (trứng nước+trùng chỉ+thức ăn công nghiệp) và NT2 với 2 loại thức ăn (trứng nước+thức ăn công nghiệp) cho kết quả tăng trưởng trng bình sau 30 ngày ương ở NT1 là 0,88g/con và 5,7cm/con, NT2 là 0,62g/con và 5,2cm/con và khác biệt có ý nghĩa thống kệ giữa 2 NT.

khi ương cùng mật độ với diện tích lớn thì cho kết quá tăng trưởng cao hơn khi ương ở diện tích nhỏ. Trong giai đoạn cá bột khi thay thế sớm hoàn toàn thức ăn tự nhiện băng thức ăn nhân tạo sẽ cho kết quả tăng trưỏng và tỉ lệ sống thấp hơn.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm