Ảnh hưởng của loài rong biển và thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm Sú (Penaeus monodon) trong hệ thống nuôi kết hợp.

Tác giả:

Nguyễn Minh Đương, 2012.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của loài rong biển và thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm Sú (Penaeus monodon) trong hệ thống nuôi kết hợp.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.751MB | 954 | 18 | sutu86

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc nuôi tôm sú kết hợp với các loại rong biển khác nhau (rong bún, rong đá và rong mền) đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú được thực hiện trong 63 ngày. Thí nghiệm gồm 8 nghiệm thức: tôm + không cho ăn (NT1), tôm + cho ăn (NT2), rong bún + tôm + cho ăn (NT3), rong mền + tôm + cho ăn(NT4), rong đá + tôm + cho ăn (NTS), rong bún + tôm + không cho ăn(N T6), rong mền + tôm + không cho ăn (N T7), rong đá + tôm + không cho ăn(NT8) thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại.

Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của tôm sú ở các nghiệm thức có cho ăn cao hợn so với các nghiệm thức không cho ăn. Trong đó nghiệm thức tôm sú kết hợp với rong đá và có cho ăn đạt tỷ lệ sống cao nhất (66,7%), kế đến là nghiệm thức đôi chứng (tôm +cho ăn) đạt 57,8%, nghiệm thức tôm+rong bún là 51,7% cà thấp nhất là nghiệm thức có rong mền chỉ đạt 30,4%. Tượng tự tăng trướng của tôm sú về khối lượng và chiều dài ở tất cả các nghiệm thức có cho ăn cao hon so với các nghiệm thức không cho ăn. Sự tăng trưởng của tôm sú ở các nghiệm thức có cho ăn được xếp theo thứ tư giảm dần: tôm+rong đá, tôm+rong bún, đối chứng, tôm+ rong mền. Kết quả về tỉ lệ sống và tăng trưởng trong thí nghiệm này cho thấy rằng rong đá và rong bún có thế được xem là 2 loại rong thích hợp nhất trong mô hình nuôi kết hợp tôm-rong hoặc với các loài thủy sản khác.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm