Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Nghêu Bến Tre ( Meretrix lyrata ) ở giai đoạn giống.

Tác giả:

Nguyễn Thanh Thùy Dương, 2012.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Nghêu Bến Tre ( Meretrix lyrata ) ở giai đoạn giống.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.98MB | 2038 | 54 | sutu86

Thí nghiệm I được thực hiện nhằm đánh giá ánh hưởng của nhiệt độ đến ti lệ sống và tốc độ lọc của nghêu Bến Tre (Meretrỉx lyrata) ở giai đoạn giống. Thí nghiệm một nhân tố được tiến hanh với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại ở độ mặn l0‰ và nhiệt độ khác nhau (28, 32, 34°C). Nghêu giống ở kích cỡ 1200con/kg được bố trí trong keo thủy tinh có thể  tích 10 lít với mật độ 10 con/keo. Nghêu được cho ăn hàng ngày bằng tảo Chlorella Sp, mật độ tảo từ 50.000 - 100.000 tb/ml. Kết quả sau 4 tuần thí nghiệm ở nhiệt độ 28°C cho tỉ lệ sống cao nhất (l00%). Với nhiệt độ 34°C làm giảm đang kể tỉ lệ sống của nghêu (73,3%). Tuy nhiên nhiệt độ không ảnh hưởng rõ đến tốc độ sinh trưởng của nghêu giống (P>0,05). Kết quả của nghiên cứu góp phần cung cấp dữ liệu cho việc quản lý nhiệt độ trong ương và nuôi nghêu một cách có hiệu quả.

Thí nghiệm II được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng độ mặn kết hợp với thời gian phơi bãi khác nhau đến tỷ lệ sống và một số đặc điểm sinh học của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) ở giai đoạn giống. Ba mức độ mặn (10, 20, và 30‰) được kết hợp với thời gian phơi bãi khác nhau (2, 4, và 6 giờ). Nghêu giống với chiều dài l3,98±0,11 mm được hố trí vào bể 200L với mật độ 30 con/bể. Kết quả sau 60 ngày thí nghiệm cho thấy, ở độ mặn l0 ‰ và thời gian phơi bãi 2 giờ tỷ lệ sống của nghêu cao ( 96,7%) . Độ mặn 30‰ và 6 giờ phơi bãi làm giảm đáng kể tỷ lệ sống (11,1%). Tuy nhiên ảnh hưỏng của độ mặn và thời gian phơi bãi đến tăng trưởng của nghêu không khác biệt giữa các nghiệm thức (P>0,05). Kết quả cho thấy thời gian phơi bãi kết hợp với độ mặn đã ảnh hưởng lên tỷ lệ sống của nghêu giống.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm