Ảnh hưởng tương tác của các yếu tố môi trường và thức ăn lên kích thước trứng bào xác và ấu trùng Nauplii của dòng Artemia franciscana Vĩnh Châu qua các thế hệ.

Tác giả:

Lương Thanh Trực, 2012.

Ngày đăng: 10-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng tương tác của các yếu tố môi trường và thức ăn lên kích thước trứng bào xác và ấu trùng Nauplii của dòng Artemia franciscana Vĩnh Châu qua các thế hệ.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.606MB | 902 | 32 | sutu86

Áp lực chọn lọc có ảnh hướng lớn đến kích thước trứng và ấu trùng, kích thước trứng/ấu trùng nauplii ở các dòng chọn lọc đều nhỏ hơn so với dòng không chọn lọc. Bên cạnh đó lượng trứng nhỏ ở các dòng chọn lọc nhiều hơn không chọn lọc (F1 chọn lọc lượng trứng <210 μm là 28,7±6,2% và F1 đối chứng là 18,9±8,0%, F2s là 35,5±2,9% và không chọn lọc 23,5±7,9%). Các yếu tố nhiệt độ, độ mặn và thức ăn làm cho trứng có xu hướng nhỏ lại từ P kích thước trung bình là 226,54±10,66 μm đến Fl và F2 thì kích thước giảm xuống (biến động từ 214,97 - 224,6866 μm) tùy theo nghiệm thức thí nghiệm. Trong các yếu tố ảnh hưởng thì có chọn lọc và thức ăn là yếu tố chủ yếu tác động lên kích thước trứng cụ thể các nghiệm thức chọn lọc thì kích thước trứng nhỏ hơn không chọn lọc, chế độ dinh dưỡng (50%) và (100%), ở mức 50% thì trứng được sinh ra có kích thước nhỏ họn 100% lưọng thức ăn. Không có mối tưong tác giữa áp lực chọn lọc và các yếu tố môi trường lên kích thước trứng và ấu trùng Nauplii ở thế hệ F1 trong khi ở F2 có mối tương tác giữa chúng đối với kích thước trứng, còn ấu trùng Nauplii chỉ có chọn lọc, nhiệt độ và độ mặn tương tác.

- Về kích thước ấu trùng cũng tưong tự như ở trứng kích thước giảm tư thế hệ P đến F1, từ F1 đến F2. Trứng ở các nghiệm thức cho ăn thiếu có kích thước nhỏ thì ấu trùng nở ra cũng có kích thước nhỏ.

- Kết quả hệ số di truyền kích thước trứng ở F1 dao động từ 0,60-0,95 thuộc mức cao và ở F2 là 0,19-0,82 (từ mức trung bình đến mức cao) cho thấy tính trạng này là có khả năng di truyền thông qua con đưòng chọn giống.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm