Chất lượng nước và tăng trưởng của tôm Sú (Penaeus monodon) trong mô hình tôm – lúa luân canh cải tiến ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Đinh.

Tác giả:

Công Tú Em, 2012.

Ngày đăng: 10-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Chất lượng nước và tăng trưởng của tôm Sú (Penaeus monodon) trong mô hình tôm – lúa luân canh cải tiến ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Đinh.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.347MB | 2224 | 50 | sutu86

Mục tiêu của đề tài nhằm cung cấp dữ liệu làm cơ sở khoa học cho việc phát triển ổn định mô hình tôm - lúa luân canh cải tiến ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang nói chung, cũng nhu ĐBSCL. Đề tài đuọc thực hiện tại 3 ruộng nuôi tôm Sú với mô hình tôm - lúa cải tiến ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Quá trình thu mẫu được tiến hành 4 đợt từ tháng 1/2012 đến cuối tháng 4/2012 với chu kỳ 2 - 3 tuần/lần. Mẫu được thu ở 3 ruộng nuôi và hệ thống kênh thoát gần khu vực nuôi tôm. Các yếu tố được khảo sát bao gồm các chỉ tiệu thủy lý hóa như nhiệt độ, pH, độ mặn, độ kiềm, DO, COD, BOD và tiến hành cân mẫu tôm để đánh giá tăng trưởng của tôm. Kết quả cho thẩy đa số các chỉ tiêu chất lượng nước ở 3 ruộng nuôi tôm khao sát đều nằm trong phạm vi thích hợp để nuôi tôm. Tuy nhiên một số chỉ tiêu ở 3 ruộng quan trắc như độ mặn, oxy hòa tan thấp và nhiệt độ, pH có lúc tăng khá cao nằm ngoài giới hạn thích hơp tăng trưởng của tôm Sú. Hầu hết các yếu tố môi trường khác biệt không đáng kế ở 3 ruộng nuôi tôm - lúa cái tiến đươc khảo sát.

Đối với sự tăng truỏng của tôm sú có sự khác biệt về trọng lượng nhưng không quá lớn qua các giai đoạn tăng truỏng của tôm. Ở mật độ 5 con/m2 thả giống với trọng lương trung bình là 0,012 ± 0,004 sau đợt thu mẫu thứ 2 trọng lượng trung bình là 1,08 ± 0,48; đơt 3 là 5,79 ± 1,94; đơt 4 là 25,2 ± 1,76 ta thấy tôm tăng trọng rất nhanh và lợi nhuân thu được là 53,25 triệu đồng/ha/vụ.

Nhìn chung các yếu tố môi truờng ở 3 ruộng nuôi khảo sát có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của tôm, do chất lượng nước đều nằm trong phạm vi thích hợp nuôi tôm giúp tôm tăng trưởng nhanh.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm