Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả:

La Hiền Khanh, 2011.

Ngày đăng: 22-10-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 1.82MB | 845 | 72 | sutu86

Đề tài: “Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011. Mô hình nuôi thích hợp cho các hộ nông dân có thời gian nhàn rỗi, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Đề tài được thực hiện qua việc thu thập số liệu bằng phiếu điều tra nông hộ. Tổng số mẫu là 99 mẫu (33 mẫu/mô hình). Không có lao động duới 17 tuổi nuôi cá, đa số lao động nằm trong độ tuổi từ 18 - 60. Diện tích bể nuôi trung hình của hộ là 34,8 ± 24,9 m2, vèo là 76,7± 121,9 m2, ao 84,2± 72,1 m2. Mật độ cá thả: bể bạt 122,79± 27,14 con/m2, vèo 174,85±76,23 con/m2, ao 70± 30,47 con/m2. Trung bình/hộ/vụ sử dụng 2.720±3.437 kg thức ăn cá tạp nước ngọt và 3.669±4.241 kg thức ăn cá tra chết.

Tỷ lệ sống của mô hình nuôi trong bể bạt 69,85±8,05%, tăng trọng 68g/tháng; vèo 62,73±11,26% và tăng trong 86g/tháng; ao 62,73±10,39%, tăng trong 57g/tháng. Sản lượng thu hoạch ở mô hình nuôi trong bể bạt trung bình 0,92±0,73 tấn/vụ/hộ; vèo 2,72 ±3,08 tấn/vụ/hộ; ao 0,98±0,60 tấn/vụ/hộ. Năng suất của mô hình nuôi trong bể lót bạt 28±8 kg/m2/vụ, vèo 42±28 kg/m2/vụ, ao 14±5 kg/m2/vụ. Lợi nhuận trung hình của mô hình bể hạt là 31.650 đ/tháng/hộ/bế, vèo 45.740 đ/tháng/hộ/vèo, ao 24.514 đ/tháng/hộ/ao. Tỷ suất lợi nhuận của mô hình nuôi trong vèo (0,27) cao hon mô hình nuôi trong bể (0,25) và ao (0,26).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm