Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)) cỡ 60g

Tác giả:

Nguyễn Văn Chiến, 2009

Ngày đăng: 04-11-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)) cỡ 60g
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.695MB | 1500 | 52 | sutu86

Đề tài “Hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cỡ 60g” được thưc hiện nhằm tìm ra được loại thức ăn có giá thành phù hợp hơn mà đảm bảo cá phát triển tốt. Thí nghiệm được bố trí gồm 4 nghiệm thức tương ứng là 4 loại thức ăn gồm: Thức ăn tự chế (T ATC), thức ăn chế biến l (TACB l), thức ăn chế biến 2 (TACB 2), thức ăn công nghiệp (TACN), được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiện với 3 lần lặp lại, mật độ bố trí ban đầu là 20 con/m2 và trong điều kiện các yếu tố môi trường (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, ammonia) thích hợp cho sự phát triển của cá, cho cá ăn đủ no và ăn 2 lần/ngày. Qua 8 tuần thí nghiệm tỷ lệ sống ở các nghiệm thức khá cao (97,5-99,7%). Tốc độ tăng trưòng (SGR và DWG) ở nghiệm thức TACB 2 (2,05%/ngày và 2,32g/ngày ) cao nhất, kế đến là TACB l (l,95%/ngày và 2,l5g/ngày) còn thấp nhất là ở nghiệm thức TATC (l,38%/ngày và l,28g/ngày) và TACN (l,47%/ngày và l,39g/ngày). Hàm lượng đạm trong cơ thể cá sau thí nghiệm thấp nhất là ở nghiệm thức TACB l (l2,9%) và cao nhất là TACB 2 (13,90/0) đồng thời không có sự khác biệt (p>0,05) với các nghiệm thức thí nghiệm. Hàm lượng lipid thấp nhất là ở nghiệm thức TATC (7,74%) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với nghiệm thức thức ăn khác. Tro của cá sau thí nghiệm dao động từ 2,44-2,86% và cũng không khác biệt với các nghiệm thức trong thí nghiệm. Hệ số thức ăn (FCR) thấp nhất (1,39) ở TACB 2 và cao nhất khi sử dụng TATC (2,67), nhưng hiệu quả sử dụng protein (PER) của TATC (3,51) là cao nhất còn của TACB 2 là thấp nhất (2,17). Giá thành của thức ăn thấp nhất là TATC (6.625đ/kg) nhưng có FCR cao nhất nên chi phí thức ăn cho lkg cá tăng trọng cũng tương đối cao (9.678đ/kg). Mặc dù TACN có FCR thấp hơn của TATC nhưng do giá thành thức ăn quá cao (8.200đ/kg) nên chí phí cho lkg cá tăng trọng là cao nhất (l3.284đ/kg). Còn TACB 1 có giá thành cao hơn TATC nhưng FCR thấp hơn nên chi phí cho lkg cá tăng trọng là thấp nhất (8.820đ/kg).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm