Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và các điều kiện nuôi cấy bề mặt tạo sinh khối chứa Enzyme phytase có hoạt lực cao từ Aspergilus niger YD

Tác giả:

Phạm Duy Hải và ctv, 2013

Ngày đăng: 15-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và các điều kiện nuôi cấy bề mặt tạo sinh khối chứa Enzyme phytase có hoạt lực cao từ Aspergilus niger YD
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.51MB | 649 | 12 | ltxuyen2010
Phytase supplementation has been found to increase  not only the growth rate of onogastric animals but also the efficiency of phosphate utilization in feeds, which signifi-cantly reduces phosphorus excretion and the chances of environmental pollution. Thus, the objectives of this study were to optimize medium composition and conditions of fermentation semi-solid state for extracellular phytase by Aspergillus niger YD with the aim to increase yields to make it economical  as  a  commercial  product.  With  the  experimental  results  achieved,  medium composition  include:  corn  starch  (73%)  and  soybean  meal  (24.44%);  and  fermentation coditions  optimum  such  as:  temperature  is  37 0C,  fermention  time  is  5  days  and  relative humidity of media is 70%. With these parameters in both surveys, along and other parameters has been studied before, the extracellular phytase activity of fermentation was 917.40 ± 13.48 U/g.               

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm