Ảnh hưởng của Glucose và các loại chế phẩm sinh học đến sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana

Tác giả:

Mã Linh Tâm và Ngô Thị Thu Thảo, 2013

Ngày đăng: 25-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của Glucose  và các loại chế phẩm sinh học đến sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.98MB | 899 | 37 | ltxuyen2010
This study aimed to evaluate the effects of the direct supplementation probiotics and glucose into Artemia’s cultured environment. Artemia franciscana from Vinh Chau was cultured at a density of 100 individuals per litre at salinity of 30‰ and fed by Lansy PZ. The experiment included 6 treatments as follow: control treatment (only Lansy); glucose 100 µg.L-1; Bacillus subtilis;  Lactobacillus  acidophilus;  and  combined  Bacillus  subtillis  or  Lactobacillus acidophilus with glucose 100 µg.L-1. After 15 days of experiment, length of Artemia in the control  treatment  was  lowest  (5.24  mm)  which  was  significantly  different  from  other treatments  (P<0.05).  Survival  rate  was  highest  (61%)  in  treatment  of  glucose  100  µg.L-1. Artemia in treatment contained Bacillus subtilis and glucose 100 µg.L-1 presented a maximal length (7.47 mm). Matching rate of Artemia was also highest in this treatment (43%). Bacillus supplementation together glucose also improved the fecundity of Artemia (48 offsprings per female).  On  the  contrast,  direct  supplemenation  of  Lactobacillus  acidophilus  into  cultured medium did not showed the positive effects on Artemia. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm