Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) ương trong giai từ cá hương lên cá giống tại Kiên Giang

Tác giả:

Trần Văn Phước và ctv, 2013

Ngày đăng: 10-01-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i> Regan, 1910) ương trong giai từ cá hương lên cá giống tại Kiên Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.419MB | 1245 | 55 | ltxuyen2010
This study were conducted at research centre for aquaculture practice of Kien Giang campus – Nha  Trang  University.  This  study  aims  were  determine  appropriate  stocking  densities  and diets for the culture of snakeskin gourami from eperlan to fingerlings stage. Two experiments were conducted, such as (1) effects of the different stocking densities on growth and survival rates of snakeskin gourami cultured in hapa and (2) effects of the different diets on growth and survival rates of snakeskin gourami cultured in hapa. In the experiment 1, 4 treatments with stocking density of 200, 300, 400 and 500 individuals/m3 was used 3 replications. In the experiment  2,  3  treatments  with  diets  of  industrial  feed  (NANOLIS  –  40%  crude  protein content), industrial feed (NANOLIS – 40% crude protein content) + bran and golden apple snail was used 3 replications. After 4 weeks of culture, the experiment 1 showed that stocking density  of  300  individuals//m3  gave    the  best  results  in  growth  (0.64  ±  0.59mm/day, respectively) and survival rates (76.36 ± 6.25 %, respectively). After 4 weeks of culture, the experiment 2 showed that diet of  industrial feed (NANOLIS  – 40% crude protein content) gave the best results in growth (0.74 ± 0.59 mm/day, respectively) and survival rats (77.37 ± 5.25 %, respectively).    

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm