Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa axít lên tôm sú (Penaeus monodon)

Tác giả:

Nguyễn Thị Kim Lan và Bùi Lai, 2006

Ngày đăng: 04-04-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của mưa axít lên tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.242MB | 1242 | 33 | ltxuyen2010
Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của mưa axít lên tôm sú được tiến hành tại Trạm Sinh thái Thực nghiệm, Viện Sinh học Nhiệt đới thời gian từ 02/2005 đến 8/2005. Đối tượng thí nghiệm là tôm sú 28 ngày tuổi. Nước thí nghiệm được lấy từ ao nuôi có pH 7,8 và độ mặn 12‰. Nước sử dụng trong thí nghiệm là nước được pha loãng từ nước ao nuôi tôm với nước mưa axít và nước mặn pha loãng với  nước ngọt. Thí nghiệm ảnh hưởng riêng lẻ của pH và độ mặn lên tôm sú được bố trí theo nguyên tắc của Sinh học thực nghiệm. Thí nghiệm ảnh hưởng phối hợp pH và độ mặn được bố trí theo sơ đồ ma trận hai yếu tố với bốn mức tác động. Xác định LC 50  theo Gary M. Rand và Sam R. Petrocelli (1985). Kết quả cho thấy khi pha loãng 14% lượng nước ao nuôi có độ mặn 12‰ và pH 7,8 bằng nước mưa axít, tôm thí nghiệm bắt đầu phản ứng. Hiện tượng này  trong tự nhiên chỉ xảy ra trong các ao nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến.  Khi pH từ nước ao nuôi tôm có độ mặn 12‰ và pH 7,8 giảm đột ngột khoảng 0,8 và không được điều chỉnh trở lại thì chỉ sau 3 ngày tỉ lệ tôm chết lên đến 50%. Khi độ mặn từ nước ao nuôi tôm có độ mặn 12‰ và pH 7,8 giảm xuống còn 3,4‰ thì sau 3 ngày tôm nuôi bị chết đi một nửa. Tác động phối hợp của pH và độ mặn lên tỷ lệ chết của tôm nuôi được thể hiện bằng phương trình tương quan y = 693,48 – 81,78x 1  + 8,08x 2  (R 2  = 0,68), trong đó y là tỷ lệ chết (%) của tôm thí nghiệm, x 1  là pH   và x 2  là nồng độ muối (‰).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm