Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra giai đoạn bột lên giống

Tác giả:

Phạm Chí Tịnh

Ngày đăng: 15-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra giai đoạn bột lên giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.5MB | 1572 | 55 | nhloc

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra giai đoạn cá bột lên hương. Thí nghiệm được bố trí trên hệ thống thùng nhựa có thể tích nước 25 lít/thùng. Gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với mật độ ương lần lượt là 2 con/lít, 3 con/lít, 4 con/lít, 5 con/lít. Cá ở tất cả các nghiệm thức được cho ăn thỏa mãn nhu cầu, cá được cho ăn 4 lần trong ngày. Sau 42 ngày ương, ở nghiệm thức mật độ 2 con/lít cá có tỷ lệ sống cao nhất là 43,3% và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức mật độ 2 con/lít có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về khối lượng và chiều dài đạt lần lượt là 0,07 g/ngày; 0,14 cm/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các chỉ tiêu tương ứng đối với các nghiệm thức còn lại.

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá giai đoạn cá hương lên giống. Thí nghiệm được bố trí vào hệ thống giai đặt cùng một ao, gồm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần với mật độ ương lần lượt là 50 con/m², 100 con/m², 150 con/m². Cá ở tất cả các nghiệm thức được cho ăn thỏa mãn nhu cầu, cá được cho ăn 4 lần trong ngày. Kết quả, tỷ lệ sống của cá đạt 99,9 – 100%. Ở nghiệm thức ương cá với mật độ 50 con/m² tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về khối lượng và chiều dài đạt lần lượt là 1,10 g/ngày; 0,21 cm/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các chỉ tiêu tương ứng đối với các nghiệm thức còn lại.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm