Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau lên một số chỉ tiêu thành thục sinh dục của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus)

Tác giả:

Nguyễn Văn Thịnh

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau lên một số chỉ tiêu thành thục sinh dục của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.1MB | 1546 | 41 | nhloc

Đề tài “Ảnh hưởng của thức ăn có độ đạm khác nhau lên một số chỉ tiêu thành thục của cá Trê vàng ( Clarias macrocephalus)”, được tiến hành trong thời gian 3 tháng. Cá Trê vàng bắt đầu nuôi vỗ có khối lượng trung bình là 150 g/con. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức với khẩu phần ăn lần lược là 30N (NT1), 35N (NT2) và 40N (NT3). Những chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ sống, tăng trưởng khối lượng, sự biến đổi đường kính trứng, độ béo và độ mỡ, tỷ lệ thành thục và hệ số thành thục được ghi nhận trong thời gian tiến hành thí nghiệm. Kết quả: cả 3NT đều có cá thành thục. Ở NT2, cá đực và cá cái thành thục đạt tỷ lệ cao nhất với các giá trị lần lượt là 77,8% và 90%. Kế tiếp là ở NT3, có đến 80% cá cái thành thục và 60% cá đực thành thục. Tuy nhiên, ở NT1 tỷ lệ thành thục của cá đực và cá cái lần lượt là 61,1% và 60%, thấp hơn so với sự thành thục của cá ở NT2 và NT3.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm