Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh thái của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá hương và cá giống

Tác giả:

Nguyễn Bảo Xuân

Ngày đăng: 22-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh thái của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá hương và cá giống
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.2MB | 1891 | 47 | nhloc

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận: ngưỡng oxy, ngưỡng nhiệt độ của cá tra hương và giống thấp nhất ở độ mặn 5‰. Trong khi đó, ngưỡng oxy, nhiệt độ của cá ở nghiệm thức 0‰, 10‰, 15‰ tương đương nhau. Tiêu hao oxy của cá ở nghiệm thức đối chứng cao nhất và sai khác (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giới hạn pH thấp nhất và cao nhất của cá tra hương và giống vượt ra khỏi biên độ thích ứng chung về pH của các loài cá nước ngọt với các giá trị tương ứng 4,0 và 10,3.

Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng cho biết khả năng phục hồi sự sống sau khi sốc nhiệt lạnh (–4)ºC phụ thuộc vào thời gian tác động của nhiệt độ thấp. Nếu thời gian tác động càng dài thì khả năng phục hồi của cá càng giảm.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm