Ảnh hưởng của phương thức và tỷ lệ bổ sung dịch trùn quế (Promin) trong ương ấu trùng TCX

Tác giả:

Trần Thị Diểm My

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của phương thức và tỷ lệ bổ sung dịch trùn quế (Promin) trong ương ấu trùng TCX
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.9MB | 1270 | 23 | nhloc

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ấu trùng ở các nghiệm thức cho ăn thức ăn có phun trực tiếp dịch trùn với liều lượng 7%/khối lượng thành phần phối trộn lên thức ăn sau khi hấp chín và cà nhuyễn cho kết quả tốt về: (1) môi trường (TAN: 0,42 mg/L; NO2-: 0,612 mg/L; NO3-: 2,181 mg/L); (2) mật số vi khuẩn Vibrio sp. cuối chu kì ương đạt thấp nhất (0,7 x 103CFU/mL); (3) tỷ lệ sống của ấu trùng đạt cao nhất (46,4 ± 3,73%) và khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng (22,5 ± 1,5%).

Như vậy, việc thay thế dầu mực và leucithin trong thành phần phối chế thức ăn bằng dịch trùn quế Promin có tính khả thi rất cao, có ý nghĩa tích cực trong nâng cao năng suất ương ấu trùng TCX

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm