Ảnh hưởng của mật độ và độ đạm tới hiệu quả ương cá Tra giai đoạn 30 đến 60 ngày tuổi

Tác giả:

Bùi Thị Cẩm Tuyết

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của mật độ và độ đạm tới hiệu quả ương cá Tra giai đoạn 30 đến 60 ngày tuổi
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 1887 | 80 | nhloc

Sau 30 ngày ương, kết quả cho thấy tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá ở NT1; NT2 và NT3 lần lượt là: 63,3% và 0,04 g/ngày ; 52,5% và 0,03 g/ngày ; 45,3% và 0,02 g/ngày. Qua phân tích thống kê về tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức cho thấy khác biệt có ý nghĩa (p <0,05) và tốc độ tăng trưởng của cá giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa (p <0,05).

Thí nghiệm 2 được bố trí với độ đạm khác nhau (30%; 35% và 40%). Thí nghiệm ương với cùng mật độ 150 con/m2 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau 30 ngày thí nghiệm, kết quả tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của cá ở NT1; NT2 và NT3 lần lượt là: 45,2%, 0,02 g/ngày; 55,5%, 0,04 g/ngày; 48,9%, 0,03 g/ngày. Khi phân tích thống kê về tỷ lệ sống ở NT2 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) và các chỉ tiêu về tăng trưởng, cho thấy ở NT2 và NT3 khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), NT1 khác biệt có ý nghĩa với NT2 và NT3. Hệ số tiêu tốn thức ăn ở NT1 thức ăn 30% đạm (1,46) và NT2 thức ăn 35% đạm (1,78), NT3 cho cá ăn với thức ăn 40% đạm hệ số tiêu tốn thức ăn cao hơn nghiệm thức 1 và thấp hơn nghiệm thức 2 còn lại (1,49).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm