Giá Cá chẽm tại chợ 1kg/con

Cá chẽm tại chợ 1kg/con giá: 92.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm tại chợ 1kg/con theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 92.000 đ
Ngày 06-04-2016 92.000 đ 4.000
Ngày 01-10-2015 88.000 đ -2.000
Ngày 15-08-2015 90.000 đ
Ngày 06-05-2015 90.000 đ 10.000
Ngày 01-04-2014 80.000 đ MIN
Ngày 26-02-2014 80.000 đ -1.000
Ngày 09-02-2014 81.000 đ 1.000
Ngày 19-01-2014 80.000 đ -1.000
Ngày 31-12-2013 81.000 đ 1.000
Ngày 10-11-2013 80.000 đ
Ngày 30-10-2013 80.000 đ
Ngày 13-10-2013 80.000 đ
Ngày 28-09-2013 80.000 đ -20.000
Ngày 11-09-2013 100.000 đ -30.000
Ngày 21-03-2012 130.000 đ 0 MAX