Bảng giá Thuốc hóa chất

Saponin Trung Quốc 11.000 /kg 24-06-16
Vôi nung CaO 3.000 /kg 24-06-16