Bảng giá Thuốc hóa chất

Saponin Trung Quốc 11.000 /kg 24-06-16
Vôi nung CaO 3.000 /kg 24-06-16
Bionic Shrimp 200.000 /100g 28-12-18 Fastnego