Giá Bionic Shrimp

Bionic Shrimp giá: 200.000 đồng/100g, cập nhật ngày 28-12-2018, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Bionic Shrimp theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 28-12-2018 200.000 đ 0 --