Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm sú 40 con (ao) 147.000 đ -10.000 20-08
Tôm sú 30 con (ao) 177.000 đ 19.000 20-08
Tôm sú loại 20 con tại ao 237.000 đ 17.000 20-08
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 đ 4.000 20-08
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 115.000 đ 3.000 20-08
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 87.000 đ 3.000 20-08
Cá sặc rằn tại ao 60.000 đ 5.000 17-08
Cá thát lát còm 62.000 đ -1.000 17-08
Cá rô tại ao 30.000 đ 2.000 17-08
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 112.000 đ 15-08
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 84.000 đ 15-08
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 93.000 đ 15-08
Tôm sú 40 con (ao) 157.000 đ 15-08
Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ 3.000 14-08
Cá tra tại ao 24.000 đ -1.000 14-08
Tôm sú 30 con (ao) 158.000 đ 14-08
Tôm sú loại 20 con tại ao 220.000 đ 14-08
Cá tra tại ao 25.000 đ 08-08
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 đ 2.000 08-08
Tôm sú loại 20 con tại ao 222.000 đ 2.000 08-08