Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm sú 40 con (ao) 125.000 đ -5.000 15-11
Tôm sú 30 con (ao) 175.000 đ -5.000 15-11
Tôm sú loại 20 con tại ao 255.000 đ -5.000 15-11
Cá tra tại ao 31.000 đ -1.000 13-11
Tôm hùm tại bè 1.030.000 đ 110.000 13-11
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 đ 12-11
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 đ 12-11
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 đ 12-11
Cá lóc nuôi tại ao 40.000 đ -2.000 12-11
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 300.000 đ 30.000 12-11
Tôm sú loại 20 con tại ao 260.000 đ 12-11
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 đ 12-11
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 đ 12-11
Cá lóc nuôi tại ao 42.000 đ 06-11
Cua gạch 300.000 đ 20.000 06-11
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 131.000 đ 06-11
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 96.000 đ 06-11
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 đ 06-11
Cá điêu hồng tại ao 35.000 đ -1.000 06-11
Cá tra tại ao 32.000 đ 06-11