Giá thủy sản mới cập nhật

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đ -5.000 18-02
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 đ -5.000 18-02
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 đ -3.000 18-02
Cá lóc nuôi tại ao 33.000 đ -1.000 18-02
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 250.000 đ -30.000 18-02
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 330.000 đ -20.000 18-02
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 đ 18-02
Tôm sú 30 con (ao) 155.000 đ 18-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 235.000 đ 18-02
Cá lóc nuôi tại ao 34.000 đ 12-02
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 350.000 đ 12-02
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 280.000 đ 12-02
Cua gạch 420.000 đ -10.000 12-02
Cua thịt 200.000 đ -30.000 12-02
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 đ 12-02
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 đ 12-02
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 đ 12-02
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 đ 12-02
Tôm sú 30 con (ao) 155.000 đ 12-02
Tôm sú loại 20 con tại ao 235.000 đ 12-02