Loại Giá Ngày
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 -13.000 16-05
Cá tra tại ao 26.500 -2.500 16-05
Tôm hùm tại bè 750.000 04-05
Cá tra tại ao 29.000 28-04
Cá tra tại ao 26.500 -2.500 25-04
Cá he giống 50con/kg 50.000 50.000 24-04
Cá tra 2,0 cm 1.300 90 20-04
Cá tra 1,5 cm 1.500 200 20-04
Tôm càng xanh tại ao 204.000 4.000 14-04
Cá lóc nuôi tại ao 25.000 1.000 14-04
Cá thát lát còm 38.000 -1.000 14-04
Cá tra tại ao 26.500 -2.500 14-04
Tôm càng xanh tại ao 200.000 12-04
Cá tra tại ao 27.000 -2.000 03-04
Cá tra tại ao 26.500 -2.500 01-04
Tôm thẻ Post 12 120 10 30-03
Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận 100 2 30-03
Tôm sú Post 12 128.000 127.868 30-03
Cá điêu hồng tại ao 29.000 3.000 30-03
Tôm càng xanh tại ao 190.000 -10.000 30-03