Tuyển dụng chính thức từ Trung tâm Khuyến Nông TPHCM


Giới thiệu

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM; Có chức năng triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và phát triển nông thôn (sau đây gọi chung là khuyến nông) trên địa bàn Thành phố nhằm hướng dẫn, trợ giúp nông dân phát triển kinh tế nông – lâm – thủy sản, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn


70/12 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
02839313016
www.khuyennongtphcm.vn
info@khuyennongtphcm.vn