Relationship between sectoral exports and economic growth - a time series econometric analysis for vietnamese fishery sector 1997 – 2008

Tác giả:

Nguyen Minh Duc and Nguyen Anh Tram

Ngày đăng: 16-02-2014
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Relationship between sectoral exports and economic growth - a time series econometric analysis for vietnamese fishery sector 1997 – 2008
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.192MB | 1751 | 9 | ltxuyen2010
Numerous  literatures  have  documented  the  relationship  between  exports  and economic  growth  but  not  so  many  on  sectoral  exports  and  economic  growth.  This paper  examines  the  relationship  with  evidence  from  fisheries  exports  of  Vietnam during  1997  to  2008.  The  contribution  of  fishery  sector  in  Vietnamese  Gross Domestic Products (GDP) may be mathematically calculated with statistical figures. However,  the  effects  of  fishery  exports  on  the  economic  growth  are  yet  to  be thoroughly studied in an econometric approach. Descriptive and time series analyses in  this  study  present  positive  effect  of  fishery  exports  on  the  Vietnamese  economic growth  in  long  run.  The  modern  econometric  approach  with  stationary  and  co-integration  tests  and  vector  error  correction  models  used  in  this  study  also  allows forecasting a persistence of the effects of fishery exports on Vietnamese GDP despite of different seasonal phase business. For the long run estimation, a double increase in its  fishery  exports  value  would  raise  the  GDP  by  7%.  This  has  a  great  economic meaning in developing process of the economy. In reverse side, Vietnamese fishery exports would increase by 5.2% with 10% increase in its GDP. Confirming the role of fishery  exports  in  economic  growth,  it  is  necessary  for  the  sector  to  improve  its competitive capacity.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm