Nghiên cứu kích thích sinh sản cá chạch lấu bằng HCG

Tác giả:

Ths. Nguyễn Văn Triều

Ngày đăng: 08-04-2012
Đóng góp bởi: antsk36
Nghiên cứu kích thích sinh sản cá chạch lấu bằng HCG
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.2MB | 2979 | 158 | hoangank36

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá chạch lấu bằng hCG (human Chorionic
Gonadotropin)  được thực hiện từ tháng 3/2008  đến 8/2008 tại Trại cá thực
nghiệm, Khoa Thủy sản, Trường  Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu gồm 2 thí
nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lập lại.

Thí nghiệm 1: Ảnh
hưởng của số lần tiêm hCG đến quá trình chín và rụng trứng cá chạch lấu gồm
3 nghiệm thức với số lần tiêm lần lượt là 2, 3 và 4 lần.

Thí nghiệm 2: Ảnh
hưởng của nồng độ hCG khác nhau lên quá trình chín và rụng trứng cá chạch
lấu gồm 3 nghiệm thức với nồng độ tiêm ở liều quyết định lần lượt là 1000,
2000 và 3000 UI/kg cá cái. Theo dõi các chỉ tiêu: tỷ lệ cá đẻ (%), sức sinh sản

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm