Giá Nghêu

Nghêu giá: 25.000 đồng/kg, cập nhật ngày 28-01-2019, tăng 2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Nghêu theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 28-01-2019 25.000 đ 2.000
Ngày 19-04-2018 23.000 đ -4.000
Ngày 09-04-2018 27.000 đ 4.000
Ngày 27-03-2018 23.000 đ -9.000
Ngày 24-06-2016 32.000 đ MAX
Ngày 06-04-2016 32.000 đ 2.000
Ngày 15-08-2015 30.000 đ 1.000
Ngày 06-05-2015 29.000 đ -1.000
Ngày 01-04-2014 30.000 đ
Ngày 26-02-2014 30.000 đ
Ngày 09-02-2014 30.000 đ
Ngày 19-01-2014 30.000 đ
Ngày 31-12-2013 30.000 đ
Ngày 10-11-2013 30.000 đ
Ngày 30-10-2013 30.000 đ
Ngày 13-10-2013 30.000 đ
Ngày 02-10-2013 30.000 đ
Ngày 28-09-2013 30.000 đ
Ngày 11-09-2013 30.000 đ
Ngày 04-08-2013 30.000 đ
Ngày 15-06-2013 30.000 đ 8.000
Ngày 16-05-2013 22.000 đ -5.000 MIN
Ngày 12-12-2012 27.000 đ -3.000
Ngày 10-04-2012 30.000 đ 0 --