Giá Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận

Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận giá: 125 đồng/con, cập nhật ngày 06-04-2018, tăng 25 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-04-2018 125 đ 25
Ngày 30-03-2017 100 đ 2
Ngày 10-06-2016 98 đ 1
Ngày 06-04-2016 97 đ 2
Ngày 06-07-2015 95 đ 0 --