Tý

Điện thoại : 0914881769

Địa chỉ : Bạc Liêu

Mua sú, thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 08-11-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 380.000 /kg 02-01-2024
Tôm sú 30 con (ao) 225.000 /kg 02-01-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 119.000 /kg 02-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 02-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 75.000 /kg 02-01-2024