Tý

Điện thoại : 0914881769

Địa chỉ : Bạc Liêu

Mua sú, thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 25-11-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 250.000 /kg 04-12-2021
Tôm sú 30 con (ao) 200.000 /kg 04-12-2021
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 04-12-2021